Home » SCI Suriname » SO/VSO Tambahredjo

SO/VSO Tambahredjo

Het Tam­bahred­jo Project

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al en de Suri­naamse part­ner Shaan Cre­ations Suri­name voeren het Tam­bahred­jo project uit in het dis­trict Sara­mac­ca. De SO/VSO Tam­bahred­joschool is een school voor spe­ci­aal onder­wi­js voor moeil­ijk lerende (ML) en zeer moeil­ijk lerende (ZML) kinderen. Een school die te vergelijken is met het “Bij­zon­der Onder­wi­js” in Ned­er­land. Prak­tijkon­der­wi­js is voor kinderen die extra onder­s­te­un­ing nodig hebben om hun cre­atieve tal­en­ten te ontwikke­len. Onder­wi­js op een prak­tijkschool berei­dt leer­lin­gen voor op ‘makke­lijk werk’. Leer­lin­gen vol­gen the­o­rie. Er wordt gew­erkt aan de houd­ing, het karak­ter en sociale vaardighe­den. De lessen zijn prak­tijkgericht. Leer­lin­gen kri­j­gen veel begelei­d­ing in kleine klassen. In het prak­tijkon­der­wi­js leren leer­lin­gen prak­tis­che vaardighe­den zoals koken en bakken, tech­niek, dien­stver­len­ing, hore­ca en voed­ing, finan­ciële vaardighe­den, schoon­mak­en, sociale vaardighe­den, cul­turele kun­stzin­nige vorm­ing, agrarische vaardighe­den en werken. Het leren gebeurt vooral in de prak­tijk zodat ze goed zijn voor­bereid op hun toekom­stige baan.
Door een gebrek aan fond­sen heeft deze school geen mogelijkhe­den voor prak­tijkon­der­wi­js voor de leer­lin­gen. Ook de leerkracht­en op deze school zijn niet getraind in het omgaan en begelei­den van kinderen met gedragsprob­le­men en gedragsstoor­nissen. Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al en Shaan Cre­ations Suri­name zijn begonnen aan fond­sen­werv­ing om de school te voorzien van diverse faciliteit­en voor prak­tijkon­der­wi­js en de leerkracht­en een basis­train­ing te geven in het effec­tief omgaan en begelei­den van deze leer­lin­gen. Wij vin­den het belan­grijk dat deze kinderen dezelfde kansen kri­j­gen in het onder­wi­js en in de maatschap­pij als alle kinderen die gewoon reg­uli­er onder­wi­js kun­nen vol­gen. Ook wor­den er bijeenkom­sten geor­gan­iseerd met de oud­ers van deze kinderen. Zij kun­nen al hun vraagstukken neer­leggen bij onze pro­fes­sion­als voor hulp en advies. Ook kri­j­gen zij tips en tools mee hoe zij kun­nen bij­dra­gen om het (probleem)gedrag van kinderen te ver­beteren.
Hierin wor­den wij geholpen door Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl). Samen willen wij de Tam­bahred­joschool voorzien van een volledig ingerichte keukenge­bouw waar deze kinderen kun­nen leren koken en bakken.  Extra kook- en bak­lessen wor­den ver­zorgd door pro­fes­sionele chefkoks en bakkers. Zo leren deze kinderen het bakken van diverse soorten cakes, gebak­jes, brood en rijst­gerecht­en. Ook zullen wij ervoor zor­gen dat er mate­ri­aal en gereed­schap­pen zijn voor de agrarische lessen waar­bij de kinderen leren planten, ver­zor­gen en oog­sten van aller­lei soorten groen­ten (diverse blad­groen­ten, tomat­en, aubergine, anto­er­wa, tuin­bo­nen, bloemkool, spit­skool, papri­ka, pepers etc.). Deze groen­ten gebruiken zij in de kook­lessen om aller­lei gerecht­en te mak­en.
Het voorne­men is om dit project nog dit school­jaar 2018–2019, (vóór de zomer­vakantie in Suri­name) af te kun­nen ron­den zodat er een goede start kan wor­den gemaakt met het prak­tijkon­der­wi­js in het nieuwe school­jaar 2019–2020. Er is heel veel te doen zoals: afbouwen keuken, plaat­sen van keuken­blocks en keuken­meu­bi­lair, inricht­en van keuken met alle keuken­gerei en keuke­nap­pa­ratu­ur, plaat­sen van water­tanks, hydro­foor, aan­leggen van water­voorzien­ing naar keukenge­bouw etc., maar wij zullen ervoor zor­gen dat wij onze doe­len die wij hebben gesteld halen. Wilt u dit project onder­s­te­unen, dan kunt u con­tact opne­men met onze sticht­ing. Wilt een donatie doen voor dit project dan kan dat op onder­staand ING-bankreken­ing onder ver­meld­ing van “project Tam­bahred­jo”. Onze col­lec­tan­ten kunt u over­al (op straat, in tempels/mandirs, op fes­ti­vals, op braderies, bij feestvierin­gen etc.) tegenkomen. Elk euro dat u doneert lev­ert een bij­drage aan armoedebe­stri­jd­ing, beter onder­wi­js en een beter lev­en voor deze kinderen in de dis­tricten van Suri­name.

E: shaannetherlands@gmail.com
T: 0655300972
IBAN: NL13INGB0000016858