Home » SCI Suriname » School Programs

School Programs

SCHOOL PROJECTEN

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al bezoekt jaar­lijks tien­tallen basis‑, mid­del­bare- en hogesc­holen in Suri­name met hun edu­catieve en infor­matieve pro­jec­tac­tiviteit­en. Er wordt extra aan­dacht besteed aan de scholen in de dis­tricten. Bij deze pro­jec­tac­tiviteit­en best­e­den wij aan­dacht aan the­ma’s als suï­cide­pre­ven­tie, hiv/aids, begelei­d­ing van kinderen die extra hulp nodig hebben, omgaan met jon­geren, vernieuwing in het onder­wi­js, assertiviteit, etc.
De pro­jec­tac­tiviteit­en wor­den uit­gevo­erd met behulp van the­mafilm­p­jes, pre­sen­taties, rol­len­spellen, werk­stukken, prob­lee­m­analy­sis, casu­sop­dracht­en, etc. Tij­dens deze pro­jec­tac­tiviteit­en mak­en leerkracht­en als leer­lin­gen deel uit van de activiteit­en. Deze activiteit­en wor­den in over­leg met de schoollei­d­ing gep­land en uit­gevo­erd. Natu­urlijk zijn deze pro­jec­tac­tiviteit­en door het Min­is­terie van Onder­wi­js en Weten­schapen goedgekeurd en is er ook medew­erk­ing van de schoolin­specteurs. Onze the­mafilms; Col­ors of Life en Silent Tears mak­en onderdeel van het project. Daar­naast maakt Shaan Cre­ations regel­matig korte the­mafilms spe­ci­aal voor train­in­gen van leerkracht­en.
Onlangs is het project “Kleur je Lev­en” uit­gevo­erd op vele scholen in de dis­tricten en in Para­mari­bo. Hier­bij hebben leer­lin­gen de suï­cide­pre­ven­tie film Silent Tears gezien. Ook hebben zij spe­ciale brochures meegekre­gen met veel infor­matie over suï­cide­pre­ven­tie, omgaan met stress, hulpver­len­ing, prat­en met oud­ers en leerkracht­en, etc. Daar­naast is er alti­jd gele­gen­heid voor vra­gen en dis­cussies en anon­ieme hulpver­len­ing.
Een ander onderdeel van het project “Kleur je Lev­en”, was het trainen van 25 leerkracht­en van diverse scholen als Soci­aal Maatschap­pelijk Hulpver­len­er. Deze leerkracht­en kre­gen een uit­ge­brei­de train­ing in: suc­cesvol com­mu­niceren, meta­com­mu­ni­catie, per­soon­lijke com­mu­ni­cati­esti­jl, oploss­ings­gerichte gesprek­s­ther­a­pie, depressie en suï­cide, gedragsprob­le­men en omgaan met depressie. Het was een zeer ges­laagde train­ing. De vraag naar train­ing van meerdere leerkracht­en is heel groot. En de behoefte naar ken­nis en tech­nieken voor effi­ciente begelei­d­ing van prob­leemkinderen is grot­er.