Home » SCI Suriname » Xtra* SR

Xtra* SR

STICHTING CLAUDIA A.

Sticht­ing Clau­dia A. is een opvangte­huis voor kinderen die besmet zijn met het hiv virus of die aids hebben. Deze kinderen zijn allen ver­stoten door hun oud­ers of fam­i­lie en hebben nie­mand om op terug te vallen. Deze kinderen vin­den onder­dak, med­icatie, voed­ing en gebor­gen­heid bij opvangte­huis Clau­dia A. Momenteel zijn er ongeveer der­tig (30) jonge kinderen in de leefti­jd van 1 — 18 jaar in het opvangte­huis.

Het is bij­zon­der jam­mer dat zeer jonge en onschuldige kinderen in dit soort sit­u­aties belanden en de duppe wor­den. Dit is volledig te danken aan het gedrag van vol­wasse­nen; in dit geval de oud­ers. We moeten ontzettend blij zijn met het werk van Clau­dia A. die deze kinderen een menswaardig lev­en probeert te geven. Daarom ste­unt Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al deze kinderen finan­cieel, materieel en emo­tion­eel. Wij spon­seren opvangte­huis Clau­dia A. met lev­ens­mid­de­len, huishoudelijk appa­ratu­ur, kled­ing, school­ma­te­ri­alen, medici­j­nen, etc.

BEJAARDENHUIS APNA GHAR

Oud­eren zijn net als kinderen op vele fron­ten afhanke­lijk van hulp om zich in de maatschap­pij staande te houden. Vaak wor­den deze groepen in een opvangte­huis gestopt en ver­geten. Het zijn lev­ende zie­len die hun bij­drage aan onze maat­sx­hap­pij hebben geleverd. En in hun oude dagen mogen zij niet ellendig en één­za­am door het lev­en gaan. Maar helaas gebeurt dat wel. Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al helpt deze bejaar­den finan­cieel, materieel en emo­tion­eel. Deze mensen hebben ook liefde, warmte en gebor­gen­heid nodig als ieder ander. Wij kun­nen hun dat geven. Lat­en wij niet ver­geten dat wij ook een dag oud en afhanke­lijk zullen zijn.

EDUCATIEVE PROJECTEN

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al doet jaar­lijks diverse edu­catieve pro­jecten waar­bij kinderen uit arme gezin­nen de kans kri­j­gen om naar school te gaan of waar­bij wij scholen en instellin­gen finan­cieel en materieel helpen in het ver­beteren van hun edu­catieve mogelijkhe­den voor kinderen. Zo onderne­men wij ren­o­vatiew­erkza­amhe­den van school­ge­bouwen, of doen aankopen van school­ma­te­ri­alen en boeken voor kinderen in kinderte­huizen.
 

KINDERHUIS SUKH DHAAM

Kinder­huis Sukh Dhaam is een kinderop­vangte­huis voor kinderen van diverse afkom­sten. Het opvangte­huis is geves­tigd te Alk­maar aan de Suri­nameriv­i­er ongeveer 35 kilo­me­ter van Para­mari­bo in het dis­trict Com­mewi­jne. Momenteel vin­den ongeveer 60 kinderen hier onder­dak en wordt hun de mogelijkheid gegeven om naar school te gaan en op te groeien in een huselijke omgev­ing.

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al is al meer dan 15 jaren een vaste dona­teur van Kinderte­huis Sukh Dhaam. Wij ste­unen het kinderte­huis finan­cieel en materieel en denken mee aan verzelf­s­tandig­ing van Sukh Dhaam.