Home » SCI Suriname

SCI Suriname

SurinameShaan Cre­ations Suri­name

Shaan Cre­ations Suri­name (SCS) is sinds 1995 een gereg­istreerd NGO in Suri­name. Sinds­di­en heeft SCS vele pro­jec­tac­tiviteit­en uit­gevo­erd in Suri­name. De meeste van deze activiteit­en zijn op het soci­aal maatschap­pelijk ter­rein. Een aan­tal voor­beelden zijn: het ren­ov­eren van scholen, hulp van school­ma­te­ri­alen aan scholen, finan­ciële en mater­iële hulp aan scholen, kinderte­huizen, bejaar­den­huizen en gehand­i­capten zorghuizen, etc.
Daar­naast heeft SCS diverse infor­matieve school­pro­jecten uit­gevo­erd op de basis‑, mid­del­baar- en hogesc­holen door heel Suri­name op het gebied van: hiv/aids (Col­ors of Life), suï­cide­pre­ven­tie (Silent Tears), tienerzwanger­schap, huiselijk geweld, etc.
Sinds 2012 ver­zorgd SCS samen met Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al de train­ing “Soci­aal Maatschap­pelijk Coun­sel­ing” spe­ci­aal voor leerkracht­en, soci­aal maatschap­pelijk werk­ers, oud­ers en opvoed­ers. Deze train­ing is bedoeld om mensen de nodi­ge tools te geven om het opvoed­ing­spro­ces en kinder­begelei­d­ing te beter te begri­jpen en in de prak­tijk toe te passen.
Ook is SCS in het bin­nen­land van Suri­name in de vergeleken dor­pen bezig om gemeen­schap­son­twik­kel­ing­spro­jecten te ini­tiëren en activiteit­en voor betere edu­catie mogelijkhe­den.
Verder werkt SCS samen met zijn part­neror­gan­isatie in Ned­er­land, SCI aan het opzetten van het SENSE-project (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SHAAN EXPERTISE) in Suri­name. Een project voor spe­ci­aal onder­wi­js aan kinderen met gedragsprob­le­men: een ontzettend groot behoefte in Suri­name.


Con­tact­gegevens:
Shaan Cre­ations Suri­name

Helouises­traat 157–159
Para­mari­bo — Suri­name
T: 00 597 7568215
E: scisuriname@gmail.com