Home » SCI Contact » ANBI

ANBI

ANBI

SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL
PO BOX 188, 2680 AD MONSTER, THE NETHERLANDS
T: 00 31 6 55 30 09 72  –  E: shaannetherlands@gmail.com  –  I: www.shaancreations.com
IBAN: NL13 INGB 0000 0168 58  –  KvK: 41157911  –  RSIN: 8089.38.885

DOELSTELLING

 • Het geven van trainingen aan ouders en opvoeders over zorg, opvoeding en begeleiding van kinderen en kinderen met gedragsproblemen.
 • Het geven van voorlichting op scholen over mondiaal burgerschap, ontwikkelingssamenwerking, integratie en saamhorigheid.
 • Het maken van korte themafilms (suïcidepreventie, huiselijk geweld, drank- en drugsgebruik, hiv/aids, sportactiviteiten met jongeren van diverse culturele afkomsten, vrouwenparticipatie, tienerzwangerschap, saamhorigheid etc.) en deze te verspreiden via het net, scholen, etc.
 • Sociaal Maatschappelijk Counseling training geven aan ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, in Nederland en in ontwikkelingslanden.
 • Diverse maatschappelijk versterkende, ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten voor mensen die in armoede leven.
 • Integratie bevorderende – en taalactiviteiten voor asielzoekers, vluchtelingen en anderstaligen.

HOOFDLIJNEN BELIEDSPLAN

Het streven naar vergroting van de inkomsten, behoud van huidige donateurs/sponsoren en werving van vaste donateurs en daarmede het bewerkstelligen van continuïteit in de geldstroom en het creëren van een financiële buffer.

Projectactiviteiten in Nederland blijven ons basis. Dat betekent dat wij naar continuïteit streven in onze sociaal maatschappelijke activiteiten die onze samenleving ten goede komen. Jongeren informeren en betrekken bij nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van mondiaal burgerschap is en blijft een belangrijk speerpunt. Het vergroten van cohesie binnen de diverse culturele gemeenschappen in de Nederlandse samenleving en het streven naar saamhorigheid is een heel belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting.

Ook op het gebied van opvoeding, opvang en begeleiding besteden wij aandacht. Ondanks de ‘vele’ voorzieningen in Nederland zien wij steeds vaker dat kinderen de dupe worden van verwaarlozing, mishandeling huiselijk geweld. Je zou denken dat in Nederland dit goed geregeld is, maar in de praktijk ziet men steeds dat organisaties niet in het belang van het kind handelen, slecht communiceren, langs elkaar heen werken, concurrerend bezig zijn etc. wat zeker niet ten goede komt van het kind.

Shaan Creations International heeft een training ontwikkeld waarin ouders, leerkrachten en begeleiders de tools krijgen om beter en effectief kinderen op te voeden, te begeleiden, op te vangen en te onderwijzen. Deze training blijkt heel effectief te zijn voor onze doelgroepen.

Het vluchtelingenprobleem in Nederland wordt steeds groter en door de bezuinigingen heeft dit een negatief invloed op het integratieproces van deze doelgroep in de Nederlandse samenleving. Met activiteiten voor een betere begeleiding, bijscholing en training om bij te dragen aan het integratieproces van de vluchtelingen/asielzoekers in Nederland dragen wij bij aan de oplossingen voor dit probleem.

Naast de ontwikkelings- en sociaal maatschappelijke projecten in Nederland is het de bedoeling dat wij innovatieve, effectieve en vernieuwende projecten initiëren, opzetten en uitvoeren samen met onze partnerorganisaties in India, Suriname en Mauritius. Deze projecten hebben een educatieve, informerende en vormende karakter om zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder jongeren) te scholen en te informeren over thema’s als hiv/aids, zelfdoding, huiselijk geweld, hygiëne, schoon water, educatie, ontwikkelingssamenwerking, mondiaal burgerschap, vernieuwend onderwijs etc.

MISSIE

 • Saamhorigheid, harmonie en vrede in de samenleving.
 • Ontwikkeling van het kind staat centraal.
 • Bevorderen van cohesie en saamhorigheid tussen de verschillende culturele groepen in de samenleving.
 • Bevorderen van mondiaal burgerschap onder de jongeren en bewustwording over het belang van ontwikkelingssamenwerking.
 • Bewustwording van de kansen voor jongeren in ontwikkelingslanden.
 • Effectieve opvang, begeleiding, opvoeding en educatie van jongeren.
 • Professionele begeleiding van ouders bij opvoeding van kinderen.
 • Inzetten voor sociaal maatschappelijke ontwikkeling van kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Ouderen uit hun sociaal maatschappelijk isolement halen.
 • Effectief inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers in het integratieproces.

BELONINGSBELEID

Shaan Creations International is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat het grootste deel van ons werk door vrijwilligers wordt gedaan. Zij krijgen een vergoeding volgens de regels van de vrijwilligersvergoeding welke zijn bepaald door de belastingdienst met een maximaal van €1.400,00 per jaar. Dit hangt af van de ingezette uren door de vrijwilligers.

Daarnaast huren wij op projectbasis professionals in voor specialistische werkzaamheden. Deze worden volgens de daarvoor geldende beroepsgebonden tarieven betaald op basis van het aantal ingezette uren of volgens het afgesproken vast bedrag.

BESTUURSAMENSTELLING

 • Heer Adesh Amit Shaan (voorzitter)
 • Mevrouw Neha Parbhudayal (secretaris)
 • Heer Feroz Bechan (penningmeester)

ACTIVITEITEN 2017

 • Inzamelingen tweedehands kleding, speelgoederen en schoolmaterialen voor kindertehuizen, scholen en andere sociale instellingen voor landen in ontwikkeling.
 • Collectes en fondswervende activiteiten van de stichting.
 • Aankopen van kinderkleding en schoolmaterialen voor kinderen die leven onder de armoedegrens.
 • Financiele en materiele ondersteuning aan gezinnen die leven onder de armoedegrens.
 • Ondersteuning aan ouderen om uit hun isolement en eenzaamheid te komen.
 • Paasontbijt voor 150 ouderen en begeleiders.
 • Informatieve activiteiten over huiselijk geweld, hiv/aids, suicide, loverboys, saamhorigheid, integratie en participatie etc.
 • Sociaal Maatschappelijk Counseling Trainingen aan ouders, leerkrachten en maatschappelijk werkers.

BALANS EN BATEN & LASTEN 2017

Vrij besteedbaar vermogen €17.750,00
Baten: €50.375,00 (fondswerving, donaties, giften, schenkingen, collectes, sponsoren, eigen producties en voorstellingen).
Lasten: €32.625,00 (vrijwilligersvergoedingen, professionalsvergoedingen, promotieuitgaven, huuruitgaven, uitgaven goede doelen in Nederland, Suriname, India en Mauritius en de organisatiekosten).

BALANS EN BATEN & LASTEN 2016

Vrij besteedbaar vermogen €16.155,00
Baten: €45.155,00 (fondswerving, donaties, giften, schenkingen, collectes, sponsoren, eigen producties en voorstellingen).
Lasten: €29.000,00 (vrijwilligersvergoedingen, professionalsvergoedingen, promotieuitgaven, huuruitgaven, uitgaven goede doelen in Nederland, Suriname, India en Mauritius en de organisatiekosten).