ANBI

ANBI

SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL
PO BOX 188, 2680 AD MONSTER, THE NETHERLANDS
T: 00 31 6 55 30 09 72  —  E: shaannetherlands@gmail.com  —  I: www.shaancreations.com
IBAN: NL13 INGB 0000 0168 58  —  KvK: 41157911  —  RSIN: 8089.38.885

DOELSTELLING

 • Het geven van train­in­gen aan oud­ers en opvoed­ers over zorg, opvoed­ing en begelei­d­ing van kinderen en kinderen met gedragsprob­le­men.
 • Het geven van voor­licht­ing op scholen over mon­di­aal burg­er­schap, ontwik­kel­ingssamen­werk­ing, inte­gratie en saamhorigheid.
 • Het mak­en van korte the­mafilms (suï­cide­pre­ven­tie, huiselijk geweld, drank- en drugs­ge­bruik, hiv/aids, sportac­tiviteit­en met jon­geren van diverse cul­turele afkom­sten, vrouwen­par­tic­i­patie, tienerzwanger­schap, saamhorigheid etc.) en deze te ver­sprei­den via het net, scholen, etc.
 • Soci­aal Maatschap­pelijk Coun­sel­ing train­ing geven aan oud­ers, leerkracht­en, maatschap­pelijk werk­ers, in Ned­er­land en in ontwik­kel­ings­lan­den.
 • Diverse maatschap­pelijk ver­sterk­ende, ontwik­kel­ings- en ontspan­nings­ac­tiviteit­en voor mensen die in armoede lev­en.
 • Inte­gratie bevorderende — en taalac­tiviteit­en voor asiel­zoek­ers, vluchtelin­gen en ander­stal­i­gen.

HOOFDLIJNEN BELIEDSPLAN

Het streven naar ver­grot­ing van de inkom­sten, behoud van huidi­ge donateurs/sponsoren en werv­ing van vaste dona­teurs en daarmede het bew­erk­stel­li­gen van con­tin­uïteit in de geld­stroom en het creëren van een finan­ciële buffer.

Pro­jec­tac­tiviteit­en in Ned­er­land bli­jven ons basis. Dat betekent dat wij naar con­tin­uïteit streven in onze soci­aal maatschap­pelijke activiteit­en die onze samen­lev­ing ten goede komen. Jon­geren informeren en betrekken bij nationale en inter­na­tionale ontwik­kelin­gen op het gebied van mon­di­aal burg­er­schap is en bli­jft een belan­grijk speer­punt. Het ver­groten van cohe­sie bin­nen de diverse cul­turele gemeen­schap­pen in de Ned­er­landse samen­lev­ing en het streven naar saamhorigheid is een heel belan­grijk onderdeel van de activiteit­en van de sticht­ing.

Ook op het gebied van opvoed­ing, opvang en begelei­d­ing best­e­den wij aan­dacht. Ondanks de ‘vele’ voorzienin­gen in Ned­er­land zien wij steeds vak­er dat kinderen de dupe wor­den van ver­waar­loz­ing, mis­han­del­ing huiselijk geweld. Je zou denken dat in Ned­er­land dit goed geregeld is, maar in de prak­tijk ziet men steeds dat organ­isaties niet in het belang van het kind han­de­len, slecht com­mu­niceren, langs elka­ar heen werken, con­cur­rerend bezig zijn etc. wat zek­er niet ten goede komt van het kind.

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al heeft een train­ing ontwikkeld waarin oud­ers, leerkracht­en en begelei­ders de tools kri­j­gen om beter en effec­tief kinderen op te voe­den, te begelei­den, op te van­gen en te onder­wi­jzen. Deze train­ing blijkt heel effec­tief te zijn voor onze doel­groepen.

Het vluchtelin­gen­prob­leem in Ned­er­land wordt steeds grot­er en door de bezuinigin­gen heeft dit een negatief invloed op het inte­gratiepro­ces van deze doel­groep in de Ned­er­landse samen­lev­ing. Met activiteit­en voor een betere begelei­d­ing, bijschol­ing en train­ing om bij te dra­gen aan het inte­gratiepro­ces van de vluchtelingen/asielzoekers in Ned­er­land dra­gen wij bij aan de oplossin­gen voor dit prob­leem.

Naast de ontwik­kel­ings- en soci­aal maatschap­pelijke pro­jecten in Ned­er­land is het de bedoel­ing dat wij inno­vatieve, effec­tieve en vernieuwende pro­jecten ini­tiëren, opzetten en uitvo­eren samen met onze part­neror­gan­isaties in India, Suri­name en Mau­ri­tius. Deze pro­jecten hebben een edu­catieve, informerende en vor­mende karak­ter om zoveel mogelijk mensen (in het bij­zon­der jon­geren) te scholen en te informeren over thema’s als hiv/aids, zelf­dod­ing, huiselijk geweld, hygiëne, schoon water, edu­catie, ontwik­kel­ingssamen­werk­ing, mon­di­aal burg­er­schap, vernieuwend onder­wi­js etc.

MISSIE

 • Saamhorigheid, har­monie en vrede in de samen­lev­ing.
 • Ontwik­kel­ing van het kind staat cen­traal.
 • Bevorderen van cohe­sie en saamhorigheid tussen de ver­schil­lende cul­turele groepen in de samen­lev­ing.
 • Bevorderen van mon­di­aal burg­er­schap onder de jon­geren en bewust­word­ing over het belang van ontwik­kel­ingssamen­werk­ing.
 • Bewust­word­ing van de kansen voor jon­geren in ontwik­kel­ings­lan­den.
 • Effec­tieve opvang, begelei­d­ing, opvoed­ing en edu­catie van jon­geren.
 • Pro­fes­sionele begelei­d­ing van oud­ers bij opvoed­ing van kinderen.
 • Inzetten voor soci­aal maatschap­pelijke ontwik­kel­ing van kwets­bare groepen in de samen­lev­ing.
 • Oud­eren uit hun soci­aal maatschap­pelijk isole­ment halen.
 • Effec­tief inzetten voor vluchtelin­gen en asiel­zoek­ers in het inte­gratiepro­ces.

BELONINGSBELEID

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al is een vri­jwilliger­sor­gan­isatie. Dit betekent dat het groot­ste deel van ons werk door vri­jwilligers wordt gedaan. Zij kri­j­gen een ver­goed­ing vol­gens de regels van de vri­jwilligersver­goed­ing welke zijn bepaald door de belast­ing­di­enst met een max­i­maal van €1.400,00 per jaar. Dit hangt af van de ingezette uren door de vri­jwilligers.

Daar­naast huren wij op pro­ject­ba­sis pro­fes­sion­als in voor spe­cial­is­tis­che werkza­amhe­den. Deze wor­den vol­gens de daar­voor geldende beroeps­ge­bon­den tarieven betaald op basis van het aan­tal ingezette uren of vol­gens het afge­spro­ken vast bedrag.

BESTUURSAMENSTELLING

 • Heer Adesh Amit Shaan (voorzit­ter)
 • Mevrouw Neha Parb­hu­day­al (sec­re­taris)
 • Heer Fer­oz Bechan (pen­ning­meester)

ACTIVITEITEN 2017

 • Inza­melin­gen tweede­hands kled­ing, speel­go­ed­eren en school­ma­te­ri­alen voor kinderte­huizen, scholen en andere sociale instellin­gen voor lan­den in ontwik­kel­ing.
 • Col­lectes en fondswer­vende activiteit­en van de sticht­ing.
 • Aankopen van kinderkled­ing en school­ma­te­ri­alen voor kinderen die lev­en onder de armoede­grens.
 • Finan­ciele en materiele onder­s­te­un­ing aan gezin­nen die lev­en onder de armoede­grens.
 • Onder­s­te­un­ing aan oud­eren om uit hun isole­ment en een­za­amheid te komen.
 • Paa­sont­bi­jt voor 150 oud­eren en begelei­ders.
 • Infor­matieve activiteit­en over huiselijk geweld, hiv/aids, sui­cide, lover­boys, saamhorigheid, inte­gratie en par­tic­i­patie etc.
 • Soci­aal Maatschap­pelijk Coun­sel­ing Train­in­gen aan oud­ers, leerkracht­en en maatschap­pelijk werk­ers.

BALANS EN BATEN & LASTEN 2017

Vrij besteed­baar ver­mo­gen €17.750,00
Bat­en: €50.375,00 (fondswerv­ing, donaties, giften, schenkin­gen, col­lectes, spon­soren, eigen pro­duc­ties en voorstellin­gen).
Las­ten: €32.625,00 (vri­jwilligersver­goedin­gen, pro­fes­sion­alsver­goedin­gen, pro­motieuit­gaven, huu­ruit­gaven, uit­gaven goede doe­len in Ned­er­land, Suri­name, India en Mau­ri­tius en de organ­isatiekosten).

BALANS EN BATEN & LASTEN 2016

Vrij besteed­baar ver­mo­gen €16.155,00
Bat­en: €45.155,00 (fondswerv­ing, donaties, giften, schenkin­gen, col­lectes, spon­soren, eigen pro­duc­ties en voorstellin­gen).
Las­ten: €29.000,00 (vri­jwilligersver­goedin­gen, pro­fes­sion­alsver­goedin­gen, pro­motieuit­gaven, huu­ruit­gaven, uit­gaven goede doe­len in Ned­er­land, Suri­name, India en Mau­ri­tius en de organ­isatiekosten).