Home » SCI Suriname » Roy Narain

Roy Narain

Ik ben al jaren actief bij het min­is­terie en zie ook waarmee wij worste­len. Als onderdi­recteur van het Min­is­terie van Onder­wi­js ben ik heel blij met de ini­ti­atieven van SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL. Wij onder­s­te­unen deze pro­jec­tac­tiviteiten van harte omdat wij het hard nodig hebben. Als ik zie wat de resul­tat­en zijn van jul­lie activiteit­en en de ent­hou­si­asme bij de mensen die onderdeel zijn van jul­lie pro­jecten dan geeft het mij een gevoel van trots. Buiten­landse NGO’s ver­richt­en heel goed werk in Suri­name en dat appre­cieert MINOWC heel erg.
“Als dit soort kansen zich voor­doen moeten wij ze met bei­de han­den gri­jpen. Ini­ti­atieven als die van SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL zijn een goede aan­vulling op ons beleid, vooral omdat jul­lie met vernieuwings­ac­tiviteiten ons ver­rijken. We besef­fen dat wij een prob­leem hebben op het gebied van onder­wijs en sociale ontwik­kel­ing. Met de ini­ti­atieven van SHAAN om dit prob­leem aan te pakken, wor­den er nieuwe kansen gecreëerd voor kinderen wat wij van harte ver­welkomen”; aldus de heer Roy Narain, Onderdi­recteur van Onder­wijs van het Min­is­terie van Onder­wi­js, Weten­schap en Cul­tu­ur.

Onderdi­recteur van Onder­wi­js van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzit­ter van Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al. Inzetfo­to: Neha Roeck­shana Shaan, Gedragsspe­cial­ist en pio­nier van het SENSE-project.