Home » SCI Suriname » Roy Narain

Roy Narain

Ik ben al jaren actief bij het ministerie en zie ook waarmee wij worstelen. Als onderdirecteur van het Ministerie van Onderwijs ben ik heel blij met de initiatieven van SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL. Wij onder­s­te­unen deze pro­jec­tac­tiviteiten van harte omdat wij het hard nodig hebben. Als ik zie wat de resultaten zijn van jullie activiteiten en de enthousiasme bij de mensen die onderdeel zijn van jullie projecten dan geeft het mij een gevoel van trots. Buiten­landse NGO’s verrichten heel goed werk in Suriname en dat appre­cieert MINOWC heel erg.
“Als dit soort kansen zich voor­doen moeten wij ze met beide han­den gri­jpen. Ini­ti­atieven als die van SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL zijn een goede aan­vulling op ons beleid, vooral omdat jullie met vernieuwings­ac­tiviteiten ons ver­rijken. We besef­fen dat wij een prob­leem hebben op het gebied van onder­wijs en sociale ontwik­kel­ing. Met de ini­ti­atieven van SHAAN om dit prob­leem aan te pakken, wor­den er nieuwe kansen gecreëerd voor kinderen wat wij van harte ver­welkomen”; aldus de heer Roy Narain, Onderdi­recteur van Onder­wijs van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Onderdirecteur van Onderwijs van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzitter van Shaan Creations International. Inzetfoto: Neha Roeckshana Shaan, Gedragsspecialist en pionier van het SENSE-project.