Home » SCI Netherlands » Saamhorigheid

Saamhorigheid

Saamhorigheid & Ver­draagza­amheid

De Ned­er­landse samen­lev­ing veran­dert in een rap tem­po. Inmid­dels mak­en ruim 190 nation­aliteit­en deel uit van deze samen­lev­ing. En daarmee wor­den ook bepaalde span­ningsvelden grot­er. Maar dat is hele­maal niet goed voor de har­monie in een mul­ti­cul­turele samen­lev­ing.  De poli­tiek is con­tinu bezig met aller­lei pro­jecten en activiteit­en om de mul­ti­cul­turele samen­lev­ing te ver­sterken. Suc­cessen wor­den afgewis­seld met min­der suc­cesvolle pro­jecten. Inmid­dels zijn de ver­houdin­gen tussen har­monie en onvrede in de samen­lev­ing aardig ver­sto­ord. En daar is het soci­aal maatschap­pelijk beleid van de poli­tiek deels ook ver­ant­wo­ordelijk voor.

Par­ti­c­uliere programma’s en ini­ti­atieven blijken in de prak­tijk veel meer effect te hebben en betere resul­tat­en te boeken om diverse cul­turen bij elka­ar te bren­gen. Ook Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al ini­tieert programma’s om hier­aan bij te dra­gen. Eén van deze programma’s is onder andere dat acht dames van ver­schil­lende cul­turele achter­gron­den met elka­ar dis­cus­siëren en ideeën uitwisse­len over saamhorigheid en ver­draagza­amheid in de Ned­er­landse samen­lev­ing.  Cindy Blanker (Suri­naams), Shno Kamal (Iraaks/Koerdisch), Oon­agh Evert­sz (Antil­li­aans), Jun Hu (Chi­nees), Aysegül Kara­ca (Turks), Clau­dia Neeft (Hol­lands), Gamze Sahin (Turks) en Fati­ma Khan­four (Marokkaans) mak­en  deel uit van dit dis­cussiepro­gram­ma. De sessie wordt geleid door Roeck­shana Neha Shaan. Vide­o­re­portage bin­nenko­rt hier beschik­baar.

Discussiegroep-MultiCulti

Sol­i­dar­i­ty & Tol­er­ance

The Dutch soci­ety is chang­ing at a rapid pace. At the moment more than 190 nation­al­i­ties are part of this soci­ety. This devel­op­ment caus­es a great deal of ten­sion. And that’s not good for the har­mo­ny in a mul­ti­cul­tur­al soci­ety. The Dutch gov­ern­ment is work­ing con­tin­u­ous­ly on var­i­ous projects and activ­i­ties to strength­en the mul­ti­cul­tur­al soci­ety. Suc­cess­es are inter­spersed with less suc­cess­ful projects. The bal­ance between har­mo­ny and dis­con­tent in the soci­ety is quite dis­turbed. And the social poli­cies of the Dutch gov­ern­ment can be held part­ly respon­si­ble for this.
Pri­vate pro­grams and ini­tia­tives appear to have much more impact in bring­ing togeth­er the diverse cul­tures in the soci­ety. Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al ini­ti­ates pro­grams in order to con­tribute in this process. One of these pro­grams includes eight women from dif­fer­ent cul­tur­al back­grounds dis­cussing and exchang­ing ideas about har­mo­ny and tol­er­ance in the Dutch soci­ety. Cindy Blanker (Suri­nam), Shno Kamal (Iraqi/Kurdish), Oon­agh Evert­sz (Nether­lands Antilles), Jun Hu (Chi­nese), Aysegül Kara­ca (Turk­ish), Clau­dia Neeft (Dutch), Gamze Sahin (Turk­ish) and Fati­ma Khan­four (Moroc­can) par­tic­i­pate in this dis­cus­sion pro­gram. The ses­sion is led by Roeck­shana Neha Shaan. The video report will be avail­able soon here.