Home » SCI Suriname » Sila Kisoensingh

Sila Kisoensingh

Sila JadnanansingSila Kisoens­ingh

We moeten vrezen voor een ver­loren gen­er­atie”

Geschreven door  Pieter van Maele

Artikel uit Par­bode 15 juni 2015

In ons land kri­j­gen bij­na negen op de tien kinderen onder de veer­tien jaar thuis te mak­en met fysiek of psy­chol­o­gisch geweld. Geen enkel Caribisch land doet het zo slecht, blijkt uit inter­na­tion­aal onder­zoek. Daar­naast stop­pen elk jaar duizen­den stu­den­ten met school zon­der diplo­ma. Een op de vijf pas­ge­bore­nen is het kind van een tiener­moed­er. Neu­ropsy­choloog Sila Kisoens­ingh maakt zich grote zor­gen. “Niet alleen om de toekomst van onze jon­geren, maar om de toekomst van ons hele land.”

Schrik­barend aan­tal tienerzwanger­schap­pen in Suri­name.’ ‘Suri­naamse kinderen in extreme mate bloot­gesteld aan geweld.’ ‘Moed­er mis­han­delt peuter van twee.’ ‘Slag­ingsper­cent­age Mulo geza­kt tot 53,1 pro­cent.’ ‘Jaar­lijks acht­duizend abor­tussen in Suri­name, voor­namelijk bij jonge vrouwen.’ Wan­neer Suri­naamse jon­geren in het nieuws komen, is er vaak weinig reden tot vreugde. Inte­gen­deel, het gaat hele­maal niet goed met onze jon­geren. Dat bleek eind vorig jaar al uit een onder­zoek van de Verenigde Naties naar jon­geren­welz­i­jn, waar ons land als een van de aller slecht­ste Caribis­che lan­den uit de bus kwam.

De cijfers zijn vaak onthut­send: 86 pro­cent van onze kinderen tussen twee en veer­tien jaar oud is thuis het slachtof­fer van psy­chol­o­gisch of fysiek geweld, zoals lijf­s­traf­fen. Meer dan één op de tien vrouwen tussen vijf­tien en 49 vin­dt het gerecht­vaardigd wan­neer een man zijn vrouw slaat. Een kwart van de scholieren wordt gepest. Niet alleen inter­na­tion­aal, maar ook lokaal luiden experts de nood­klokken. “Ik maak me enorme zor­gen over de toekomst. Een samen­lev­ing staat of valt namelijk met de men­skracht die voorhan­den is. Alleen: hoe scholen wij als land eigen­lijk die men­skracht, zodat ze lat­er kun­nen bij­dra­gen aan de gemeen­schap?” Dat zegt Sila Kisoens­ingh, tot enkele jaren gele­den de enige neu­ropsy­choloog van het land. Kisoens­ingh heeft sinds kort een eigen prak­tijk in de Ver­lengde Keiz­er­straat, Klin­iek Kiros, bij­na let­ter­lijk onder de klokken­torens van de Sint Alfon­suskerk.

Boven­staande is een deel van het artikel uit Par­bode van 15 juni 2015