Home » SCI Suriname » Al Manaar

Al Manaar

AL MANAAR BASISSCHOOL (G.L.O.)
(in aan­bouw en oper­a­tion­eel met ingang van okto­ber 2015)

Al Man­aar Basiss­chool is momenteel in aan­bouw. De school gaat op 1 okto­ber 2015 oper­a­tion­eel zijn. Met de komst van deze basiss­chool is Suri­name weer een basiss­chool rijk­er. Het Min­is­terie van Onder­wi­js en Volk­son­twik­kel­ing heeft groen licht gegeven voor het bouwen van deze school en zullen het hele pro­ces onder­s­te­unen. Er is druk over­leg gaande met het min­is­terie voor wat betre­ft het beleid en de spel­regels, het school­ma­te­ri­aal en meu­bi­lair. 

School­ge­bouw en bijbe­horende ruimten

Het school­ge­bouw zal 9 lokalen bevat­ten, ieder van 7 x 7m. De bezetting per lokaal zal 15 tot 20 leer­lin­gen bedra­gen. Verder zal er een ruimte beschik­baar zijn voor de directeur, een ruimte voor de leerkracht­en, een jon­gen­stoi­let, een meis­jestoi­let en een toi­let voor de leerkracht­en. Ook zal er een ruimte beschik­baar zijn voor een mag­a­z­i­jn en ruimte voor een mediatheek. Een gedeelte van het erf zal afge­bak­end wor­den en dienen als speel­tu­in met diverse spee­lat­tribut­en zoals een gli­jbaan, een schom­mel, een wip­wap, een car­rousel etc. Het resterend deel van het erf zal dienen als oefen­veld voor lichamelijke opvoed­ing en verza­melplaats tij­dens de pauzes. Het gehele perceel zal voorzien zijn van een schut­ting en een afs­luit­bare poort. Op het perceel zal er naast het school­erf een faciliteit wor­den opgezet, die eventueel kan dienen als keuken inclusief eet­za­al.

Leer­mid­de­len en meu­bi­lair

Voor de nor­male GLO-vakken zal er een beroep gedaan wor­den op de over­heid om te voorzien in les­ma­te­ri­aal zoals boeken, sten­cils, visueel mate­ri­aal enz. Indi­en nodig zal er ook con­tact wor­den gemaakt met lever­anciers uit het buiten­land met name Ned­er­land om les­ma­te­ri­aal te verkri­j­gen. Ten aanzien van het meu­bi­lair zal per lokaal bekeken wor­den wat er beschik­baar is en er zal ook in het buiten­land met name Ned­er­land met par­ti­c­ulieren en/of scholen gespro­ken wor­den hieromtrent.

Aantrekken van leer­lin­gen

Er is een cam­pagne op touw gezet om de school te pro­moten en oud­ers te inter­esseren om hun kinderen in te schri­jven. Dit gebeurt bijvoor­beeld door een duidelijke omschri­jv­ing van de doe­len en het leer­pro­gram­ma van de school. Gezin­nen uit de omliggende buurten wor­den gevraagd om hun kinderen in te schri­jven. Er zal bekeken wor­den om de Islami­tis­che lessen zodanig in te delen, dat de niet-moslim kinderen min­der wor­den belast. Om de oud­ers in te licht­en is er een brief opgesteld, waarin alles heel duidelijk en overzichtelijk ver­meld is en er zal ook getra­cht wor­den om de mensen per­soon­lijk te spreken over de doe­len en gezicht­spun­ten van de school.

Adres school:
HENDRIKSTRAAT 151
MATTONSHOOP
PARAMARIBO

Con­tact­per­so­n­en:
BECHAN RAYMOND N.
E‑mail: nisaarali@hotmail.com
Mobiel: 00 597 8501200

ALIBAHADOER NAZIR
E‑mail: neorzan@hotmail.com
Mobiel: 00 597 8543352

SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL (Ned­er­land)
E‑mail: shaannetherlands@gmail.com
Con­tact: con­tact form

Start van de school:  1 okto­ber 2015
Aan­tal leer­lin­gen   :  240
Aan­tal leerkracht­en: 10

AL-MANAAR-1 AL-MANAAR-2 AL-MANAAR-3 AL-MANAAR-4 AL-MANAAR-5 AL-MANAAR-CAD

%d bloggers like this: