Home » SCI Netherlands » Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

In de afgelopen jaren is de stroom vluchtelingen richting Nederland behoorlijk toegenomen. Momenteel verblijven er in Nederland ruim een kwart miljoen vluchtelingen. De meesten zijn afkomstig uit: Irak, Afghanistan, Iran, Somalië en Syrië.  Dit heeft natuurlijk voor de Nederlandse samenleving aanzienlijke gevolgen. Want ook zij moeten een plek vinden in de samenleving om verder te gaan met een nieuw leven in een nieuw en modern maatschappij dan hun land van herkomst. En dat kan knap lastig zijn. Maar door goede opvang, begeleiding, (bij)scholing en door een actieve samenwerking met mensen uit de samenleving, kan dit proces vergemakkelijkt worden.

Vooral een positieve attitude van de mensen uit de samenleving is belangrijk voor dit proces. Er is veel onwetendheid bij de mensen en dat geeft een gevoel van onrust, wat op zijn beurt voor spanningen zorgt in de samenleving. Vooroordelen spelen hierbij ook een rol. Daarom is het belangrijk dat de gemeentelijke instanties met goede voorlichting en vooral met opendialoog deze onrust bij de mensen proberen weg te nemen. Want ook de bewoners van wijken en steden waar de vluchtelingen worden ondergebracht, moeten het gevoel van veiligheid niet verliezen. Daarom is er ook medewerking van hun nodig, want acceptatie van de vluchtelingen door de bewoners is even belangrijk in dit proces.

Aan de andere kant moeten de vluchtelingen keihard hun best doen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Door de Nederlandse taal leren, deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zich aansluiten bij verenigingen en stichtingen, als vrijwilligers aan de slag gaan en alle andere activiteiten die het proces van integratie versnellen en vergemakkelijken. Lokale stichtingen en verenigingen spelen hierin een onmisbare rol.

Recent (november 2016) is er door de “overheid” besloten om ruim duizend (1000) banen bij de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te schrappen. Dit kan niet worden gerealiseerd zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van hulp, opvang en begeleiding van de vluchtelingen en asielzoekers. Dit betekent dat lokale organisaties zich extra moeten inzetten om voor deze bezuinigingen te compenseren. Want als de overheid bij de hulpverlening van de vluchtelingen gaat bezuinigen, heeft dit op lange termijn catastrofale gevolgen voor de Nederlandse samenleving.

“SER” (Sociaal Economische Raad) geeft duidelijk aan dat nieuwkomers in de samenleving achterblijven door gebrekkige hulp vanuit de overheid (december 2016). Vluchtelingen komen moeilijk aan het werk en zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers de aansluiting met de Nederlandse samenleving zullen verliezen. Er zijn te weinig kansrijke initiatieven voor deze doelgroep, er wordt niet samengewerkt en er is geen maatwerk. Dit zijn juist de sterke punten van onze organisatie.

Shaan Creations International is bezig om zijn bijdrage te leveren door zich in te zetten voor de vluchtelingen en asielzoekers, maar zoals altijd spelen de beschikbare financiële middelen een belangrijke rol in wat een organisatie kan realiseren. Met medewerking van organisaties als: Vluchtelingenprojecten, het Oranje Fonds en Fonds 1818 kunnen wij veel meer betekenen voor deze doelgroep.

Belangrijk is dat projecten worden geïnitieerd door vluchtelingen samen met ons organisatie. Zij zijn degenen die de inhoud bepalen en hoe wij het beste samen met hun dit kunnen uitvoeren.

(Foto: Aniel Kienno – Taj Events/Miss India Holland)

%d bloggers like this: