Home » SCI Netherlands » Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

In de afgelopen jaren is de stroom vluchtelin­gen richt­ing Ned­er­land behoor­lijk toegenomen. Momenteel verbli­jven er in Ned­er­land ruim een kwart miljoen vluchtelin­gen. De meesten zijn afkom­stig uit: Irak, Afghanistan, Iran, Soma­l­ië en Syrië.  Dit heeft natu­urlijk voor de Ned­er­landse samen­lev­ing aanzien­lijke gevol­gen. Want ook zij moeten een plek vin­den in de samen­lev­ing om verder te gaan met een nieuw lev­en in een nieuw en mod­ern maatschap­pij dan hun land van herkomst. En dat kan knap lastig zijn. Maar door goede opvang, begelei­d­ing, (bij)scholing en door een actieve samen­werk­ing met mensen uit de samen­lev­ing, kan dit pro­ces verge­makke­lijkt wor­den.

Vooral een posi­tieve atti­tude van de mensen uit de samen­lev­ing is belan­grijk voor dit pro­ces. Er is veel onwe­tend­heid bij de mensen en dat geeft een gevoel van onrust, wat op zijn beurt voor span­nin­gen zorgt in de samen­lev­ing. Vooro­orde­len spe­len hier­bij ook een rol. Daarom is het belan­grijk dat de gemeen­telijke instanties met goede voor­licht­ing en vooral met open­di­aloog deze onrust bij de mensen proberen weg te nemen. Want ook de bewon­ers van wijken en ste­den waar de vluchtelin­gen wor­den onderge­bracht, moeten het gevoel van vei­ligheid niet ver­liezen. Daarom is er ook medew­erk­ing van hun nodig, want accep­tatie van de vluchtelin­gen door de bewon­ers is even belan­grijk in dit pro­ces.

Aan de andere kant moeten de vluchtelin­gen kei­hard hun best doen om te inte­gr­eren in de Ned­er­landse samen­lev­ing. Door de Ned­er­landse taal leren, deel­ne­men aan maatschap­pelijke activiteit­en, zich aansluiten bij verenigin­gen en stichtin­gen, als vri­jwilligers aan de slag gaan en alle andere activiteit­en die het pro­ces van inte­gratie ver­snellen en verge­makke­lijken. Lokale stichtin­gen en verenigin­gen spe­len hierin een onmis­bare rol.

Recent (novem­ber 2016) is er door de “over­heid” besloten om ruim duizend (1000) banen bij de COA (Cen­traal Orgaan opvang Asiel­zoek­ers) te schrap­pen. Dit kan niet wor­den gere­aliseerd zon­der dat dit negatieve gevol­gen heeft voor de kwaliteit van hulp, opvang en begelei­d­ing van de vluchtelin­gen en asiel­zoek­ers. Dit betekent dat lokale organ­isaties zich extra moeten inzetten om voor deze bezuinigin­gen te com­penseren. Want als de over­heid bij de hulpver­len­ing van de vluchtelin­gen gaat bezuini­gen, heeft dit op lange ter­mi­jn cat­a­stro­fale gevol­gen voor de Ned­er­landse samen­lev­ing.

SER (Soci­aal Economis­che Raad) geeft duidelijk aan dat nieuwkomers in de samen­lev­ing achterbli­jven door gebrekkige hulp vanu­it de over­heid (decem­ber 2016). Vluchtelin­gen komen moeil­ijk aan het werk en zon­der extra inspan­nin­gen is de kans groot dat vele duizen­den nieuwkomers de aansluit­ing met de Ned­er­landse samen­lev­ing zullen ver­liezen. Er zijn te weinig kan­srijke ini­ti­atieven voor deze doel­groep, er wordt niet samengew­erkt en er is geen maatwerk. Dit zijn juist de sterke pun­ten van onze organ­isatie.

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al is bezig om zijn bij­drage te lev­eren door zich in te zetten voor de vluchtelin­gen en asiel­zoek­ers, maar zoals alti­jd spe­len de beschik­bare finan­ciële mid­de­len een belan­grijke rol in wat een organ­isatie kan realis­eren. Met medew­erk­ing van organ­isaties als: Vluchtelin­gen­pro­jecten, het Oran­je Fonds en Fonds 1818 kun­nen wij veel meer beteke­nen voor deze doel­groep.

Belan­grijk is dat pro­jecten wor­den geïni­tieerd door vluchtelin­gen samen met ons organ­isatie. Zij zijn dege­nen die de inhoud bepalen en hoe wij het beste samen met hun dit kun­nen uitvo­eren.

(Foto: Aniel Kien­no — Taj Events/Miss India Hol­land)

%d bloggers like this: