Home » SCI Suriname » SENSE programma

SENSE programma

SHAAN CREATIONS brengt SENSE pro­gram­ma naar Suri­name

SENSE: Spe­cial Edu­ca­tion­al Needs Shaan Exper­tise – een verza­mel­be­grip van activiteit­en ter bevorder­ing en ver­be­ter­ing van edu­catieve -, soci­aal maatschap­pelijke – en vorm­ings­ac­tiviteit­en waar niet alleen kinderen in Suri­name profi­jt van zullen hebben maar de alge­hele bevolk­ing. Want de behoefte ernaar is groot en wij hebben de exper­tise in huis. Het is mooi als wij hier­mee kinderen en vol­wasse­nen nieuwe per­spec­tieven kun­nen bieden in het lev­en.

Onderdirecteur van Onderwijs van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzitter van Shaan Creations International. Inzetfoto: Neha Roeckshana Shaan, Gedragsspecialist en pionier van het SENSE-project.

Onderdi­recteur van Onder­wi­js van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzit­ter van Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al. Inzetfo­to: Neha Roeck­shana Shaan, Gedragsspe­cial­ist en pio­nier van het SENSE-project.

De NGO’s SHAAN Cre­ations Inter­na­tion­al en SHAAN Cre­ations Suri­name zijn voor velen in Suri­name bek­ende en gerenom­meerde organ­isaties die zich onder andere inzetten voor soci­aal maatschap­pelijke- en edu­catieve vernieuwing­spro­jecten in Suri­name. Hun hoofd­doel is; betere en mod­erne edu­catievor­men en betere soci­aal maatschap­pelijke begelei­d­ing van kinderen. En natu­urlijk gaat dat gepaard met een stuk­je ontwik­kel­ing van de vol­wasse­nen die ver­ant­wo­ordelijk zijn voor de vorm­ing van deze kinderen.

De heer Amit Shaan, voorzit­ter van SHAAN Cre­ations, heeft hierover gesprekken gevo­erd met de heer Roy Narain, Onderdi­recteur van Onder­wi­js, van het Min­is­terie van Onder­wi­js, Weten­schap en Cul­tu­ur (MINOWC). De heer Narain geeft aan heel blij te zijn met de ini­ti­atieven van SHAAN en onder­s­te­unt de pro­jec­tac­tiviteit­en van harte. Ook geeft hij aan dat buiten­landse en Suri­naamse NGO’s heel goed werk ver­richt­en en dat appre­cieert MINOWC heel erg.

Als dit soort kansen zich voor­doen moeten wij ze met bei­de han­den gri­jpen. Ini­ti­atieven als die van SHAAN Cre­ations zijn een goede aan­vulling op ons beleid, vooral omdat zij met vernieuwings­ac­tiviteit­en ons ver­rijken. We besef­fen dat wij een prob­leem hebben op het gebied van onder­wi­js en sociale ontwik­kel­ing in het bin­nen­land van Suri­name door de grote taal­bar­rière. Met de ini­ti­atieven van SHAAN Cre­ations om dit prob­leem aan te pakken, wor­den er nieuwe kansen gecreëerd voor deze kinderen wat wij van harte ver­welkomen”; aldus de heer Roy Narain, Onderdi­recteur van Onder­wi­js van het MINOWC.

Het SENSE project wordt een cen­trum voor begelei­d­ing van kinderen met gedragsprob­le­men (afwijkin­gen) en een train­ings­cen­trum voor oud­ers, leerkracht­en, opvoed­ers en begelei­ders op het gebied van soci­aal maatschap­pelijke begelei­d­ing van kinderen. Er zal gew­erkt wor­den met het PBS (Pos­i­tive Behav­iour Sup­port) sys­teem, wat een groot suc­ces is in lan­den als de USA en Ned­er­land. Bij dit sys­teem wordt het posi­tief gedrag van kinderen door toepass­ing van diverse meth­od­es ges­tim­uleerd, wat een basis vormt voor ver­be­ter­ing van prob­leemge­drag. Wat het SENSE-project uniek maakt is het feit dat wij een gepaste pro­gram­ma hebben voor kinderen met spe­ciale behoeften, wat in het reg­uliere onder­wi­js in Suri­name ont­breekt. 

Kinderen die gedragsprob­le­men (afwijkin­gen) ver­to­nen, wor­den te vaak achtergesteld in de prak­tijk waar­door het prob­leem juist grot­er wordt.  Leerkracht­en, oud­ers, begelei­ders en opvoed­ers hebben vaak de tools niet om deze kinderen effec­tief te begelei­den.  Het SENSE-pro­gram­ma pakt een aan­tal prob­le­men aan wat een belem­mer­ing vormt voor de soci­aal emo­tionele ontwik­kel­ing van kinderen. Agressief gedrag, leer­prob­le­men, com­mu­ni­catieprob­le­men, sociale omgang etc. zijn slechts een aan­tal voor­beelden hier­van. Met dit pro­gram­ma kun­nen deze kinderen heel goed wor­den geholpen. Gedragsprob­le­men bij kinderen heeft heel vaak te mak­en met een insta­biele thuis­si­t­u­atie (huiselijk geweld, over­matig drankge­bruik oud­ers, kin­der­mis­han­del­ing, ver­waar­loz­ing, sek­sueel mis­bruik, beperk­ing in beweg­ingsvri­jheid, sociale con­t­role etc.). waarin deze kinderen opgroeien. Een onsta­biele thuis­si­t­u­atie zorgt voor ver­storin­gen in de sociale ontwik­kel­ing van deze kinderen. Het SENSE-pro­gram­ma besteedt nadrukke­lijk de nodi­ge aan­dacht hier­aan.

Spe­ciale aan­dacht wordt ook gegeven aan kinderen in het bin­nen­land van Suri­name. Naast een insta­biele thuis­si­t­u­atie hebben deze kinderen ook te mak­en met een grote taalachter­stand, geen toe­gang tot mod­erne ontwik­kelin­gen door de geografis­che lig­ging van de dor­pen, groot teko­rt aan ontspan­nings­ac­tiviteit­en, etc. Het is belan­grijk om deze kinderen dezelfde mogelijkhe­den te bieden voor hun ontwik­kel­ing als kinderen in Para­mari­bo.

Het SENSE-project is een project voor spe­ci­aal onder­wi­js, waar­bij er veel zal wor­den samengew­erkt met het Ned­er­landse spe­ci­aal onder­wi­js. Zo kun­nen wij goed gebruik­mak­en van hun exper­tise op dit vlak. Neha Roeck­shana Shaan (Mas­ter Spe­cial Edu­ca­tion­al Needs) is de per­soon die in dit project een pio­nier is. Haar ken­nis en knowhow op dit gebied zijn niet weg te denken voor dit project. 

(Times of Suri­name: 4 juli 2015)